گنجور

 
مسعود سعد سلمان

ای پای برنجن من ای بند گران

هستم ز تو روزان و شبان جامه دران

گریان گریان در تو بزاری نگران

کاین محنت من نخواهد آمد به کران

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode