گنجور

 
کمال‌الدین اسماعیل

ماییم چو خر گه همه بر بسته کمر

در خدمت تو صف زده در یکدیگر

نا راست سری بزرگ سایه گستر

او را سر جمله گردنان در چنبر