گنجور

 
کمال‌الدین اسماعیل

خطی زاری بسی ناخوشتر از ریش

که الحق جز ستردن را نشاید

بخطّ نیکوان ماند خطت راست

نه زان معنی که راحت می فزاید

از آن معنی که هر امسال تا پار

بچشم خلق نا خوشتر نماید