گنجور

 
جویای تبریزی

دل غافل ز ریاضت به صفایی نرسید

مست چندانکه ز خود ر فت به جایی نرسید

چون پی قربانی من بر زند دامان ناز

گل کند از شش جهت جوش مبارکباد عید

 
sunny dark_mode