گنجور

 
جامی

بشکافت زمین به سبزه و گل بشکفت

شد در چمن آشکار اسرار نهفت

گر بود کدورتی ز دی جنبش باد

از سایه شاخ ساخت جاروب و برفت