گنجور

 
جامی

خورشید می آنکه ساقی و دور مدام

دیده ست ز تدویر صراحیش مقام

بر حلق صراحی گذرد چون مه نو

در دایره جام شود ماه تمام

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode