گنجور

 
جامی

ای دیده حقیقت جهان گذران

سوی تو به دیده ره سپر دیده وران

من هم لنگان از عقب رهسپران

می آیم و آن نیز به پای دگران

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode