گنجور

 
جامی

ای خاک رهت سرمه روشن بصران

سوی تو روان به دیده صاحبنظران

ناید از ما شکسته یا بسته پران

جز سوی تو پرواز به بال دگران

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode