گنجور

 
جامی

به گرد عارض تو گر دمیده یک دو سه موی

مکن ز عشق من و حسن خویش قطع امید

که نگسلم ز تو پیوند مهر اگر به مثل

خط تو زلف شود زلف ریش و ریش سفید

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode