گنجور

 
جامی

شاها ز عموم نیکخواهان

کایزد ز خواص خلق دادت

گر زانکه یکی برفت یا دو

صد بهتر ازان عوض دهادت

هر رشته جان شان که بگسیخت

پیوند طناب عمر بادت

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode