گنجور

 
جامی

حسنت از خط رونق دیگر گرفت

شیوه عاشق کشی از سر گرفت

خلعت حسنت ز زیور ساده بود

از طراز عنبرین زیور گرفت

شد به خوبی جلوه گر طاووس قدس

روضه فردوس زیر پر گرفت

گرد رویت جعد مشکین حلقه زد

شاخ سنبل لاله را در بر گرفت

سبزه نو از لب لعلت دمید

طوطی آمد طعمه از شکر گرفت

تا شود مشکین شمامه غبغبت

سیب سیمین در عبیر تر گرفت

جامی از خط و رخت رمزی نوشت

صفحه کافور درعنبر گرفت