گنجور

 
جامی

ابوعلی رودباری - قدس سره - گفته است: تنگترین زندانها معاشرت اضداد است.

گر چه زندان است بر صاحبدلان

هر کجا بویی ز وصل یار نیست

هیچ زندان عاشق مشتاق را

تنگتر از صحبت اغیار نیست