گنجور

 
جمال‌الدین عبدالرزاق

در عشق اگر بزور و زرکار نکوست

در کیسه مرا زر است و دل دل نیروست

گویند مرا که دشمن اندر پی تست

تیغ از پی دشمنست و زر از پی دوست