گنجور

 
جهان ملک خاتون

شهریارا جهان به کام تو باد

هر دو گیتی ز جان غلام تو باد

توسن چرخ بدلگام فلک

زیر زین مراد رام تو باد

پای مرغ دوام دولت تو

دایم از جان و دل به دام تو باد

تیغ دشمن گداز دوست نواز

ای خداوند در نیام تو باد

کله چرخ همچو طاس مراد

پر ز آب حیات جام تو باد

چه دعا گویمت بهشت برین

حور زادا ز جان مقام تو باد

دشمن جاه پادشاه جهان

صبح اقبال دوست شام تو باد

ای جهاندار اختیار جهان

دایم الدهر در زمام تو باد

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode