گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
ایرج میرزا

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «خود را خلاص کردم از پاسبانی خویش» مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «ش» است.

حرف آخر قافیه

الف
ب
ت
ج
د
ر
ش
م
ن
ه
ی

شماره ۱: امردی رفت تا نماز کند - کرد کون سفید خود بالا

شماره ۲: کو خدا کیست خدا چیست خدا - بی جهت بحث مکن، نیست خدا

شماره ۳: دست حافظ به در از جامۀ خواب - هشته در دست یکی جام شراب

شماره ۴: افسارش از بریشم و پالان ز مخملست - هر چند بد صدا است ولیکن مجللست

شماره ۵: حضرت اقدس والا ایرج - با همه راست بود با ما کج

شماره ۶: این عکس که بر عکس خودم زیبا شد - تقدیم حضور حضرت والا شد

شماره ۷: نیست جهان جز همین که با تو بگویم - روز و شبانی به یکدگر شده پیوند

شماره ۸: این هلال ابرو دو سال بعد ماهی می‌شود - در میان گلرخان صاحب کلاهی می‌شود

شماره ۹: تا خدا ترک خدایی گوید - وز خدایش جدایی جوید

شماره ۱۰: خواهد اینک ز جناب تو بار - بندۀ ناچیز تو عبدالحمار !

شماره ۱۱: آنکو به روز مهتری از دوستان گردد بری - ناآدمی گر بشمری اندر شمار آدمش

شماره ۱۲: بر دشمنان شمردم عیب نهانی خویش - خود را خلاص کردم از پاسبانی خویش

شماره ۱۳: دست در حلقه موی تو کنم - بوسه‌ای بر سر و روی تو کنم

شماره ۱۴: شب عید عمر به قول زنان - من در این خانه بوده‌ام مهمان

شماره ۱۵: طبعم نشاط کرد به انشاد این غزل - در اقتفا به خواجۀ کابینه ساز کن

شماره ۱۶: ای به درگاه تو نیاز همه - کرم تست چاره ساز همه

شماره ۱۷: به انگشتان پا از زیر کرسی - ز کس ها کرده‌ام احوال پرسی

sunny dark_mode