گنجور

 
اقبال لاهوری

به بند صوفی و ملا اسیری

حیات از حکمت قرآن نگیری

به آیاتش ترا کاری جز این نیست

که از «یٰسن» او آسان بمیری