گنجور

 
اقبال لاهوری

میان امتان والا مقام است

که آن امت دو گیتی را امام است

نیاساید ز کار آفرینش

که خواب و خستگی بر وی حرام است