گنجور

 
همام تبریزی
 

ماه رویا دوش عزم جام و ساغر کرده‌ای

خواب دوشین در کنار یار دیگر کرده‌ای

دشمنم را تا سحرگه شمع مجلس بوده‌ای

وز فروغ چهره ایوانش منور کرده‌ای

حلقه‌های زلف را یک یک زهم بگشوده‌ای

بزم را از نکهت عنبر معنبر کرده‌ای

تا نگردد همدمت از تلخی می ترش‌روی

زان لب شیرین دهانش پر ز شکّر کرده‌ای

دوستان را بر سر می هر کسی یاد آورد

دوش گویی با حریفان یاد چاکر کرده‌ای

نرگست امروز با رویت گواهی می‌دهد

کانچه می‌گویم شب دوش ای سمن‌بر کرده‌ای

از همام احوال دوشین را نمی‌یاری نهفت

کودکی این شیوه پندارم که کمتر کرده‌ای

mouse با دو بار کلیک روی واژه‌ها یا انتخاب متن و کلیک روی آنها می‌توانید آنها را در لغتنامهٔ دهخدا جستجو کنید.

format_list_numbered_rtl حذف شماره‌ها | وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) | search شعرهای مشابه (وزن و قافیه) | linkرونوشت نشانی | content_copyرونوشت متن | share

این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟

music_note معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده است ...

photo_camera پیشنهاد تصاویر مرتبط از منابع اینترنتی، support راهنمای نحوهٔ پیشنهاد تصاویر مرتبط از گنجینهٔ گنجور

حاشیه‌ها

تا به حال ۲ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

مرگن در ‫۱ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۸ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۰۸:۴۸ نوشته:

در بیت چهارم پر ز شکر کرده ای صحیح است
در بیت ششم دوش ای سمن-بر کرده ای صحیح است

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

کاربر سیستمی در ‫۴ ماه قبل، سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۲۸ نوشته:

تغییرات حاصل از پردازش تصحیحات ارسالی آقای پدرام شعبان‌زاده

تغییر مصرع ۱ از «ماه رویا دوش عزم جام و ساغر کرده ای» به «ماه رویا دوش عزم جام و ساغر کرده‌ای»

تغییر مصرع ۲ از «خواب دوشین در کنار بار دیگر کرده ای» به «خواب دوشین در کنار یار دیگر کرده‌ای»

تغییر مصرع ۳ از «دشمنم را تا سحر گه شمع مجلس بوده ای» به «دشمنم را تا سحرگه شمع مجلس بوده‌ای»

تغییر مصرع ۴ از «وز فروغ چهره ایوانش منور کرده ای» به «وز فروغ چهره ایوانش منور کرده‌ای»

تغییر مصرع ۵ از «حلقه های زلف را یکیک زهم بگشوده ای» به «حلقه‌های زلف را یک یک زهم بگشوده‌ای»

تغییر مصرع ۶ از «بزم را از نکهت عنبر معنبره کرده ای» به «بزم را از نکهت عنبر معنبر کرده‌ای»

تغییر مصرع ۷ از «تانگردد همدمت از تلخی می ترش روی» به «تا نگردد همدمت از تلخی می ترش‌روی»

تغییر مصرع ۸ از «زان لب شیرین دهانش پر زشر کرده ای» به «زان لب شیرین دهانش پر ز شکّر کرده‌ای»

تغییر مصرع ۹ از «دوستان را بر سر می هرکسی یاد آورد» به «دوستان را بر سر می هر کسی یاد آورد»

تغییر مصرع ۱۰ از «دوش گویی با حریفان یاد چاکر کرده ای» به «دوش گویی با حریفان یاد چاکر کرده‌ای»

تغییر مصرع ۱۱ از «نرگست امروز با رویت گواهی میدهد» به «نرگست امروز با رویت گواهی می‌دهد»

تغییر مصرع ۱۲ از «کا نچه می گویم شب دوش ایسمن بر کرده ای» به «کانچه می‌گویم شب دوش ای سمن‌بر کرده‌ای»

تغییر مصرع ۱۳ از «از همام احوال دوشین را نمی یاری نهفت» به «از همام احوال دوشین را نمی‌یاری نهفت»

تغییر مصرع ۱۴ از «کودکی این شیوه پندارم که کمتر کرده ای» به «کودکی این شیوه پندارم که کمتر کرده‌ای»

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.