گنجور

 
حزین لاهیجی
 

هند است و جهان به کام می باید اوا نیست

پاس هر خاص و عام می باید اوا نیست

تا حامله سازیم بزرگانش را

یک مشت زر حرام می باید اوا نیست