گنجور

 
حزین لاهیجی
 

در هند اگر کسی نرنجد از راست

گویم طبقات خلق را بی کم و کاست

پنجی ست که شش نمی توانش کردن

پاچیّ و دیوث و قحبه و حیز و گداست