گنجور

 
حزین لاهیجی
 

بی ضامن و رهن، وام می باید، نیست

عنقا ما را به دام می باید، نیست

دندان که معطل است، درکامم هست

نانی که صباح و شام می باید، نیست