گنجور

 
حزین لاهیجی

مباحث نظری مرد داد می خواهد

صفای فطرت و فهم مراد می خواهد

تو درک نکتهٔ عشق ار نمی کنی چه عجب؟

خط شکستهٔ حسنش سواد می خواهد

به خودسری نتوان کوچه گرد شد زاهد

رموز عشق و جنون، اوستاد می خواهد

تو را به خاک فرو برده است همّت پست

سفر نمی کنی از خود که زاد می خواهد

تهی کف از در پیر مغان حزین نروی

ازین در است که عالم مراد می خواهد

 
sunny dark_mode