گنجور

 
حزین لاهیجی

شور دلها بود ترانه ما

نمک دیده ها فسانه ی ما

دست پروردگان صیادیم

قفس ماست، آشیانه ما

سر رفعت به عرش می ساید

علم آه عاشقانهٔ ما

خرد افتاده بود صبح ازل

بی خود از باده شبانه ما

یادگار هزار رنگ گل است

خس و خاشاک آشیانه ما

کرده سودای عشق خانه خراب

چین زلفی، نگار خانهٔ ما!؟

در محبت دراز باد حزین

عمر غمهای جاودانه ما