گنجور

حاشیه‌گذاری‌های ابراهیم نوربخش

ابراهیم نوربخش


ابراهیم نوربخش در ‫۴ سال و ۲ ماه قبل، پنجشنبه ۷ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۲۳ دربارهٔ جامی » هفت اورنگ » یوسف و زلیخا » بخش ۵۷ - انگیز کردن زنان مصر زلیخا را بر فرستادن یوسف علیه السلام به زندان و فرمان بردن زلیخا ایشان را:

بیت 17 این گونه باید تصحیح شود:
زلیخا با عزیز آمیخت یک شب
ز دل این قصه بیرون ریخت یک شب

 

ابراهیم نوربخش در ‫۴ سال و ۲ ماه قبل، پنجشنبه ۷ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۲۷ دربارهٔ جامی » هفت اورنگ » یوسف و زلیخا » بخش ۵۳ - پیش رسیدن عزیز یوسف را بر بیرون آن خانه و پنهان داشتن آنچه میان وی و زلیخا گذشته بود و افشای زلیخا آن را:

در مصراع اول خامه به معنی قلم باید جایگزین خانه گردد.

 

ابراهیم نوربخش در ‫۴ سال و ۲ ماه قبل، پنجشنبه ۷ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۲۱ دربارهٔ جامی » هفت اورنگ » یوسف و زلیخا » بخش ۵۳ - پیش رسیدن عزیز یوسف را بر بیرون آن خانه و پنهان داشتن آنچه میان وی و زلیخا گذشته بود و افشای زلیخا آن را:

بیت اول بهتر است این گونه اصلاح شود:چنین زد خامه نقش این افسانه
که چون یوسف برون آمد ز خانه

 

ابراهیم نوربخش در ‫۶ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۱۶ دربارهٔ وحشی بافقی » فرهاد و شیرین » بخش ۳۳ - در حکایت گفتگوی آن بی‌خبر از مقامات عشق با مجنون و جواب دادن مجنون:

مصراع دوم بیت پنجم به این صورت اصلاح شود:محبت با مزاجم خوش فتاده ست.

 

ابراهیم نوربخش در ‫۸ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۴، ساعت ۰۸:۵۸ دربارهٔ اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۴۷ - پرسش های دیگر و پاسخ برهمن:

ریشه ی واژه ی آب در فارسی باستان،api است که در فارسی میانه به آب تحول یافته است و به همین شکل به ادب دری راه یافته است. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه ن.ک. ابوالقاسمی، محسن،(1374).ریشه شناسی. انتشارات ققنوس،تهران، چاپ دوم.

 

ابراهیم نوربخش در ‫۸ سال و ۷ ماه قبل، دوشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۴، ساعت ۰۸:۵۱ دربارهٔ اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۲۸ - نامه فرستادن گرشاسب به نزد بهو:

در این متن اشتباه نگارشی یافتم:
1-بیت پانزده به این صورت اصلاح گردد:
نه بس کت شهی داد و بودی رهی
کزو نیز خواهی ربودن شهی
2-در بیت سی و دو، مصراع دوم، از را به جای ار نوشته است.
کنون زین دو بگزین یکی ناگزیر
اگر بندگی کردن ار دار و گیر
3-در بیت سی و چهار ، مصراع دوم با واژه ی زبان آغاز می گردد که در این جا حذف شده است:
بهو نامه چون دید، شد پر ستیز
زبان را به دشنام بگشاد تیز

 

ابراهیم نوربخش در ‫۹ سال و ۷ ماه قبل، یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳، ساعت ۱۶:۲۱ دربارهٔ نظامی » خمسه » اسکندرنامه - بخش اول: شرف‌نامه » بخش ۱۴ - پادشاهی اسکندر به جای پدر:

ره من همه زهر نوشیدن است
هنر جستن و عیب پوشیدن است
در متن، به جای جستن-جستم -آمده و اشتباهی فاحش می باشد.

 

ابراهیم نوربخش در ‫۹ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۳، ساعت ۰۹:۰۵ دربارهٔ سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳:

تیر جفای تو هست دلکش جان دوز من
جعبه ز سینه کنم تیر جفای تو را
تیر جفا: اضافه ی تشبیهی
دلکش: صفت مرکب فاعلی
جاندوز: صفت مرکب فاعلی
سینه ی عاشق به جعبه تشبیه شده است.

 

ابراهیم نوربخش در ‫۱۴ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۱ آبان ۱۳۸۸، ساعت ۱۴:۵۸ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۴۳:

در بیت چهارم واژه ی (پاره ای) و در بیت پنجم واژه ی (درمانده ی) غلط املایی دارد و سر هم نوشته شده است. این یکی از زیباترین و بدیع ترین غزلیات صائب است.بیت اول درباره ی مظاهر زیبای طبیعت بحث می کند و این که تمام زیباییها زیر مجموعه ی زیبایی پروردگار میباشد.
9

 

sunny dark_mode