گنجور

حاشیه‌های Jafar Jafarzadeh

Jafar Jafarzadeh


Jafar Jafarzadeh در ‫۲ سال و ۴ ماه قبل، یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۱۷:۵۹ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » پادشاهی یزدگرد هجده سال بود » بخش ۳ - پادشاهی پیروز بیست و هفت سال بود:

«همی در بارید بر خاک خشک»
«ببارید» درست است.

 

Jafar Jafarzadeh در ‫۲ سال و ۴ ماه قبل، یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۱۷:۴۵ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » پادشاهی اسکندر » بخش ۱۸:

«نوازش کنون من به افزون کنم»
که «نوزاش» نوشته شده است.

 

Jafar Jafarzadeh در ‫۳ سال و ۳ ماه قبل، دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۴۰ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » داستان رستم و شغاد » بخش ۸:

«بفگت این و شد روزگارش به سر»
که « بگفت » درست است.

 

Jafar Jafarzadeh در ‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۲۳ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۲:

جز خداوندان معنی را نغلتاند سماع

 

Jafar Jafarzadeh در ‫۴ سال و ۶ ماه قبل، چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۳۰ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » پادشاهی خسرو پرویز » بخش ۵:

«بدو گفت خسرو که‌ای بدکنش
چراگتشه‌ای تند وبرتر منش»
در بند دوم «گشته‌ای» درست است

 

Jafar Jafarzadeh در ‫۴ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۴۹ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » پادشاهی یزدگرد » بخش ۱۲:

«که از چرخ گردان پذیرد فریب
که او را نماید فراز و شیب»
که گمان دارم باید«فراز و نشیب »باشد

 

Jafar Jafarzadeh در ‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۳۰ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » پادشاهی کسری نوشین روان چهل و هشت سال بود » بخش ۱۱ - سخن پرسیدن موبد ازکسری:

"بپرسید دانش که را سودمند"
چیده شده :
"برسید دانش ..."

 

Jafar Jafarzadeh در ‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۲۳ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » پادشاهی کسری نوشین روان چهل و هشت سال بود » بخش ۱۱ - سخن پرسیدن موبد ازکسری:

درود
"سزاوار تخت است..."
چیده شده است:
"سزوار تخت است ..."