گنجور

 
مجد همگر

گر کسری و دارا شوی از دولت و بخت

ور افسر و خاقان شوی از افسر و تخت

وریوسف و قارون شوی از مال و جمال

زین با تو نیارامد بی حرزه سخت