گنجور

 
مجد همگر

آن روز که با من به عنایت بد بخت

بر تاج که مشتریم می زد تخت

وامروز که زد لگد به کارم در سخت

در پایگه ستور بنهادم رخت