گنجور

 
حافظ

سرای مدرسه و بحث علم و طاق و رواق

چه سود چون دلِ دانا و چشمِ بینا نیست

سرای قاضی یزد ار چه منبع فضل است

خلاف نیست که علم نظر در آنجا نیست