گنجور

 
میرزا حبیب خراسانی

زاین خم که همیشه بی می ووارون است

میخانه عیش من چرا پر خون است

عیبش نکنم گر، دنی و گر، دون است

زانروی که نام نحس او گردون است

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode