گنجور

 
میرزا حبیب خراسانی

آن چهره چون شیر شود همچون قیر

وان طره چون قیر شود همچون شیر

تا چونکه ز پافتی بگیرندت دست

اکنون تو ز پا فتاده را دست بگیر

 
sunny dark_mode