گنجور

 
میرزا حبیب خراسانی

آن آتش طور و شعله نور بیار

آنخون دل و دیده انگور بیار

در پنجه چرخ پنجه انداخته ایم

تا بشکنمش آن می پرزور بیار

 
sunny dark_mode