گنجور

 
قدسی مشهدی

مرا به ناله شد آن سرو سیم‌تن باعث

چنان که بلبل شوریده را چمن باعث

تو خواستی ز برم تند بگذری ورنه

برای مکث توان کرد صد سخن باعث

غزال قدس که دیدی اسیر دانه و دام؟

اگر نمی‌شدی آن سرو سیم‌تن باعث

همیشه باعث عشق بتان دل قدسی‌ست

چنان که سجده بت راست برهمن باعث