گنجور

 
غبار همدانی

دیدار دن گر ایلده جانان مضایقه

جانانه دن من ایلمرم جان مضایقه

اوراق عمری گل کیمی تکدم ایاغنه

یا خماقدن تیده نرگس فتان مضایقه

رحم ایلد بوسینه مجروحه قاشلرن

یا من دن اینده ناوک مژگان مضایقه

من پیر یار لی صیدم و صیاد شوخ چشم

من دن ایدو بده خنجر برّان مضایقه

قوی خنجرن یار اسنه گو ز یاشنه تو کم

جانانه دن دلارا ایدوب قان مضایقه

عمرم تمام ظلمت هجرنده اولده طی

لعلندن ایتمه شربت حیوان مضایقه