گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
قطران تبریزی

شمارهٔ ۱ - ترکیب بند: نوبهار آمد کز او گیتی جوان گردد همی

شمارهٔ ۲ - در مدح ابوالحسن علی لشگری: باد نوروزی زمین را جامه از دیبا کند

شمارهٔ ۳ - در مدح شاه ابوالخلیل جعفر: تا چمن را آسمان با سیب و آبی جفت کرد

شمارهٔ ۴ - در مدح شاه ابوالخلیل جعفر: یافت زی دریا دگر بار ابر گوهر بار بار

شمارهٔ ۵ - در مدح امیر ابراهیم بن حسن: آن دلبری که خوبی بسیار یار اوست

شمارهٔ ۶ - در مدح یمین الدین محمد: باغ و بستان را بسعی ابر کرد آباد باد