گنجور

 
قطران تبریزی
 

شمارهٔ ۱ - در مدح ابوالحسن علی لشگری: بمهر ماه دیداری سپردم دل بدیداری

شمارهٔ ۲ - در مدح ابوالحسن علی لشگری: هوا شد عاشق آسا باز و صحرا دلبر آیین شد

شمارهٔ ۳ - در مدح میر ابوالمعالی شمس الدین: بر گل سوری ز مشگ تبتی پر چین کنی

شمارهٔ ۴ - در مدح ابوالفضل علی: سپاه نوبهار آمد وز او گیتی دگرگون شد