گنجور

 
قطران تبریزی

دیدم صنمی ز نور باری نه ز گل

دیدم پسری بروی محراب چگل

زوبین بدور و فکنده آن مهر گسل

از دیده بجان بر زند از دست بدل

 
sunny dark_mode