گنجور

 
قطران تبریزی

چو بگشاید نگار من دو بادام و دو مرجان را

بدین نازان کند دل را بدان رنجان کند جان را

من و جانان بجان و دل فرو بستیم بازاری

که جانان دل مرا داده است من جان داده جانان را

چو نار کفته دارم دل بنار تفته آگنده

از آن گاهی که دل دادم نگار نار پستان را

من از مژگان بیارایم بمروارید و مرجان رخ

چو از سی و دو مروارید بردارد دو مرجان را

نشاند اندر دل من دوست زهرآلود پیکانی

که جز با جان ز دل نتوان کشیدن نوک پیکان را

من آن مرجان جانان را بجان و دل خریدارم

مگر نازان کند روزی بدو این جان رنجان را

وصال و هجر او اصلی است دائم رنج و راحت را

بجنگ و آشتی مایه است دائم درد و درمان را

بلای خلق را رضوان ز خلد اینجا فرستاده

ستیزه بود پنداری بدل با خلق رضوان را

بکفر ایمان تبه گردد ولیکن رنج مردم را

زمانه با دو زلف او بکفر آراست ایمان را

دل من چون سپندان است و آن او چو سندانی

نمی دانم که با سندان بود طاقت سپندان را

از آنگاهی که پنهان کرد از من روی پیدا را

سرشگ روی زردم کرد پیدا راز پنهان را

من آن بت را پرستیدم وزین رو درد و غم دیدم

که هرگز عاقبت نیکو نباشد بت پرستان را

بنزد بخردان عیب است هرکس را پرستیدن

مگر پاکیزه یزدان را و شاهنشاه مملان را

خداوند خداوندان ابونصر آن کجا یزدان

ز کین و مهر او کرده است نصرت را و خذلان را

بسان دجله گرداند بکف راد هامون را

بسان موم گرداند بتیغ تیز سندان را

پریشان می کند سامان مجموع اعادی را

کند مجموع بر احباب سامان پریشان را

همه روزه پی سائل گشاده دارد او کف را

همه سال از پی مهمان نهاده دارد او خوان را

بدان دارند دربان را دگر شاهان بدرگه بر

که تا ناخوانده زی ایشان نباشد راه مهمان را

ز بهر آنکه مهمان را سوی ایوان او آرد

گه و بیگاه دارد شاه بر درگاه دربان را

اگر یاری کند یک بار شیطان را و مالک را

وگر خصمی کند یک راه حورا را و رضوان را

کند ماننده رضوان خدای از تور مالک را

کند ماننده حورا خدای از حسن شیطان را

کند شادان بگفتاری هزاران طبع غمگین را

کند غمگین به پیکاری هزاران جان شادان را

اگر با خان و با قیصر زمانی کینه ور گشتی

بکندی قصر قیصر را ببردی خانه خان را

اگر چند آل سامان را نبود اندر هنر همتا

هم آخر بود سامانی پدیدار آل سامان را

در آب افروختن شاید بنام میر آتش را

بر آتش کاشتن شاید بفر شاه ریحان را

جهان طوفان نگشتی آتش تیغش اگر بودی

که خوردی آتش تیغش بیک روز آب طوفان را

اگر پیغمبری آید مر او را زود بنماید

بکف راد معجز را به تیغ تیز برهان را

بدان معجز کند عاجز دم عیسی مریم را

بدین برهان کند حیران کف موسی عمران را

ز بیم و شرم او باشد کنون دیو و پری پنهان

اگر فرمان همی بردند آنگاهی سلیمان را

اگر یابند از او فرمان که گردند آشکار ایشان

برون آیند طاعت را کمر بندند فرمان را

چنان بیند فراز خویش کیوان همت او را

که بیند خلق بر گردون فراز خویش کیوان را

ببزم اندر کند پامال دستش جود حاتم را

برزم اندر برد از یاد جنگ پور دستان را

همانا لوح محفوظ است پنداری دل پاکش

که در وی ره نبوده است و نباشد هیچ نیسان را

همی باشد پرستیدنش فرض آن مرد دانا را

که می باشد پرستنده ز روی صدق یزدان را

بود فرمان یزدان و شهنشه مر بهم توام

برد فرمان یزدان کو برد فرمان سلطان را

الا تا در بهاران گونه گون گلها و ریحان ها

بیارایند چون فردوس اعلی باغ و بستان را

بود سرسبز چون ریحان رخش بشکفته همچون گل

بدست اندر می گلگون که دارد بوی ریحان را

 
sunny dark_mode