گنجور

 
قاسم انوار
 

پس ازان قسم اودیت می دان

اولش هست منزل اجسان

علم و حکمت،بصیرت و آنگاه

پس فراست،که جان بود آگاه

هست تعظیم، بعد ازان الهام

پس سکینه است، ای بزرگ انام

پس طمانینه است و همت پاک

برهاند ترا ز خطه خاک