گنجور

 
قاسم انوار
 

قسم احوال بعد ازین باشد

هر که دانست مرد دین باشد

اول آن محبتست، بدان

پس ازان غیرتست و شوق ز جان

پس قلق،پس عطش بود،ای دل

بعداز آن وجد دید شد منزل

هیمانست و برق و ذوق تمام

ختم شد این درود کرد و سلام