گنجور

 
قاسم انوار

بعد ازان شد مغازلات وصول

که بود جملگی نشان قبول

قصد و عزم و ارادت نیکوست

پس ادب، پس یقین و انس بدوست

ذکر و فکر و غنا،مقام مراد

شد تمام،این همه صفات تو باد

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode