گنجور

 
قاسم انوار
 

یار میگوید ببانگ پهلوی :

نیست غیر یار، گر تو رهروی

گر تو مرد آشنایی، هیچ نیست

تخت افریدون و تاج خسروی

پیر دهقان گفت: این جا زور نیست

هرچه میکاری، بدین ره، بدروی

زود در وحدت رسد جان شما

ساروان رفتند و تو هم میروی

زنده گردی در زمانه جاودان

کز نسیم عشق بویی بشنوی

تا قیامت بوی معنی نشنوی

تا قیامت گر ره صورت روی

جان معنی، قاسم، ار خواهی بخوان

مثنوی معنوی مولوی