گنجور

 
قاسم انوار
 

ای قطب جامی، شاه انامی

در لطف عامی، نام تو نامی

بس چاره سازی، بس دلنوازی

ما را نظر کن، چون از کرامی

بس سربلندی، بس ارجمندی

گه در تشهد، گه در قیامی

در روز و در شب گویم سلامت

«انت صلاتی،انت سلامی »

جامع و جمعی، ماهی و شمعی

روی تو رومی، زلف تو شامی

جان و جهانی، روح و روانی

جامی بما ده، چون شاه جامی

قاسم ز عالم رو با تو دارد

بدر منیری، صدر انامی