گنجور

 
قاسم انوار
 

«عز من قائل » چه گفت اله؟

«قوله: لا اله الا الله »

گفت: در کون کاینا ما کان

همه بر وحدت منند گواه

«لا» چه باشد؟ نهنگ بحر محیط

چیست «الا»؟ جمال عزت و جاه

«لا» و «الا» چو جمع شد با هم

شد عیان سر مولی و مولاه

هله! ای عشق، جرعه ای دیگر

که جهان را بتست پشت و پناه

همه مستان تو، عقول و نفوس

همه حیران تو، سپید و سیاه

قاسمی را بلطف خود بنواز

«اعتمادی علیک، یا مثواه »!