گنجور

 
نظام قاری

زیاری طمع داشتم ارمکی

بسوغات خاصی رسید از سفر

بدان دامن همت افشاندم

که تشریف اونامدم در نظر

پس از چند که جامه هدیه ام

فرستاد یک حق گذار دگر

بدیدم دروتا خود آن جنس چیست

قدک بود رو و آستر کاستر

(بهر حال مربنده را شکر به)

( که بسیار بد باشد از بد بتر)

 
جدول شعر