گنجور

 
قاآنی
 

در مدح و ستایش اختر شهریاری و صدف گوهر تاجداری سترکبری و مهدعلیا مام خجستهٔ شهریار کامگارناصرالدین شاه قاجار ادام‌الله اقباله گوید: بنفشه رسته از زمین به طرف جویبارها

در ستایش علیقلی میرزا گوید: مگر باز بر فروخت گل از هر کنار نار

شمارهٔ ۳ - وله ایضاً: جهان فرتوت باز جوانی از سرگرفت

شمارهٔ ۴ - وله ایضاً فی مدحه: باز برآمد به کوه رایت ابر بهار

شمارهٔ ۵ - و لهُ ایضاً فی مدحه: بت سادهٔ رفیق بط بادهٔ رحیق

شمارهٔ ۶ - مسدس - و له ایضاً فی مدحه: الا که مژده می‌برد به یار غمگسار من