گنجور

 
فیض کاشانی

سلوک راه حق و خدمت امام شفیق

گرت مدام میسر شود زهی توفیق

جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ است

که نیست راهنمائی به حق جدیر و حقیق

بسی مسائل دینیه خورده است گره

مگر امام گشاید به ناوک تحقیق

کجاست راهنمائی به سوی منزل او

که ما به خویش نبردیم ره به هیچ طریق

خفای او ز نظرهای غیبتش در چاه

به غور آن نرسد صد هزار فکر عمیق

برون خراما اماما و راه حق بنمای

که در کمینگه دینند قاطعان طریق

دریغ و درد که بگذشت عمر فیض و نیافت

سعادت شرف خدمتش به هیچ طریق