گنجور

 
ابوالقاسم فردوسی
 

بخش ۱ - پادشاهی یزدگرد هجده سال بود: چو شد پادشا بر جهان یزدگرد

بخش ۲ - پادشاهی هرمز یک سال بود: چو هرمز برآمد به تخت پدر

بخش ۳ - پادشاهی پیروز بیست و هفت سال بود: بیامد بتخت کیی برنشست

بخش ۴ - پادشاهی بلاش پیروز چهار سال بود: چو بنشست با سوگ ماهی بلاش