گنجور

 
فردوسی

بخش ۱: گرانمایه جمشید فرزند او

بخش ۲: یکی مرد بود اندر آن روزگار

بخش ۳: چو ابلیس پیوسته دید آن سخن

بخش ۴: از آن پس برآمد ز ایران خروش

 
sunny dark_mode