گنجور

 
فردوسی

طهمورث: پسر بد مر او را یکی هوشمند

 
sunny dark_mode