گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
ابوالقاسم فردوسی
 

بخش ۱: ازان پس چنین کرد کاووس رای

بخش ۲: ازان پس به کاووس گوینده گفت

بخش ۳: غمی بد دل شاه هاماوران

بخش ۴: یکی مرد بیدار جوینده راه

بخش ۵: دگر روز لشکر بیاراستند

بخش ۶: فرستاده شد نزد قیصر ز شاه

بخش ۷: بیامد سوی پارس کاووس کی

بخش ۸: چنان بد که ابلیس روزی پگاه

بخش ۹: همی کرد پوزش ز بهر گناه

بخش ۱۰: چه گفت آن سراینده مرد دلیر

بخش ۱۱: چنین گفت پس گیو با پهلوان

بخش ۱۲: تهمتن برانگیخت رخش از شتاب